logo
2017 Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1. Online Deneme Sınavı
Kpssoabt.com 2017 Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Çözümlü Online Deneme Sınavı
1.
Aşağıda verilen Kıpçak Türkçesi eserlerinden hangisi sözlük türünde kaleme alınmamıştır?
Doğru Cevap: "E" Münyetü’l-Guzât
Soru Açıklaması
Münyetü’l-Guzât, 14. yüzyılın ikinci yarısında Arapça- danTürkçeye çevrilmiş bir binicilik kitabıdır. Halife Muk- tedi Billah'ın seyisi Muhammed bin Yakup tarafından yazılmıştır. Kitapta 6 konu (fen) işlenmiştir: Ata binmek, süngü (mızrak) tutmak, kılıç kullanmak, kalkan tutmak, ok atmak, top vurmak.

Cevap E
2.
Aşağıda verilen eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Şecere-i Türkî - Hüseyin Baykara
Soru Açıklaması
17.yüzyıl Çağatay Edebiyatı sanatçılarından olan Ebu'l Gazi Bahadır Han, “Şecere-i Türki" adlı eserinde 13. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak kendi asrına kadar gelen ve Harezm’de iktidarı elinde tutan han ailelerinin şeceresini yazmıştır. Cevap E
3.
Aşağıdaki Türk dillerinden hangisi farklı bir gruba girer?
Doğru Cevap: "C" Türkmence
Soru Açıklaması
Kazakça, Kumukça, Karaçay-Malkar ve Kırım Tatarcası; Kıpçak dilleri grubuna girerken “Türkmence" Oğuz grubu Türk lehçelerindendir.

Cevap C
4.
Aşağıdakilerden hangisi Harezm edebiyatı sanatçıları içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ali Şir Nevai
Soru Açıklaması
Ali Şir Nevai, Çağatay edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilmektedir. Nevai, Arapça ve Farsçaya da çok iyi derecede hâkim olup bu dillerdeki edebî söyleyişleri Türkçeye uyarlayarak dilin zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Şair, hayatı boyunca Türkçenin İran edebiyatı seviyesinde eserler verecek kadar zenginleşmesi için çalışmıştır.

Cevap A
5.
Nur ermegü tın-lıg-lar öküş, tenri-m . Uzun yaşay-ur tın-lıgiar az.

Bu cümlede altı çizili ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" İsimden isim yapım eki - iyelik eki - geniş zaman eki
Soru Açıklaması
Cümle "... tembel canlılar çok, tanrım. Uzun yaşayan \ canlılar az ..." şeklinde günümüz Türkçesine tercüme edilebilir. Buna göre, altı çizili ekler “İsimden isim yapım eki - iyelik eki - geniş zaman eki"dir. 

Cevap B
6.
Aşağıda verilenlerden hangisi Harezm Türkçesinde kullanılan ayrılma durum ekidir?
Doğru Cevap: "E" -din, -din, -dun, -dün
Soru Açıklaması
"A" seçeneğinde Harezm Türkçesinde kullanılan belirtme durumu, “B” seçeneğinde yaklaşma durumu, “C" seçeneğinde vasıta durumu, “D'1 seçeneğinde yön gösterme, “E” seçeneğinde ise ayrılma durum ekleri verilmiştir. Cevap E
7.
Aşağıda verilen ünsüzlerden hangisi Uygur Türkçesinde kelime sonunda bulunmaz?
Doğru Cevap: "C" b
Soru Açıklaması
Uygur Türkçesinde “b" ünsüzü kelime başında ve ortasında bulunur, sonunda bulunmaz. Tebrik (tebrik), te- biet (tabiat), yambu (Uygurlarda para birimi)

Cevap C
8.
Asli uzunlukları bakımından önemli yeri olan Türk lehçesi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Halaçça
Soru Açıklaması


Asli uzunlukları koruyan Türk dilleri “Türkmence, Halaçça ve Yakutça“dır. Diğer diller ikincil uzunlukları barındırabilir ya da bu dillerin ağızlarında görülebilir.

Cevap D
9.
“Yarsiz ömrüm mening, min yaşısam bir künçe yok"

Uygur Türkçesînden alınmış bu cümlede isimden isim yapım eki almış sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yarsiz
Soru Açıklaması
Cümlenin Türkiye Türkçesine çevrilişi şöyledir: “Yarsiz ömrüm benim, bin yaşasam bir gün kadar değil.” Yar-siz: -siz Uygur Türkçesinde yokluk bildiren isimden isim yapım ekidir.

Cevap A
10.
Aşağıdaki Türk lehçelerinden hangisi Eski Türkçe-de kelime içindeki ve kelime sonundaki -d-, -d şeklinde bulunan sesi hâlen korumaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tuvaca
Soru Açıklaması
Bu sesi koruyan iki Türk lehçesi bulunmaktadır. Bunlar Halaçça ve Tuvacadır. Yakutça bu sesi -t-, -l'ye Hakasça ve Sarı Uygurca -z-,-z'ye, Yeni Uygurca ise -y-,-y'ye dönüştürmüştür.

Cevap C
logo
2017 Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1. Online Deneme Sınavı
Kpssoabt.com 2017 Öabt Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Çözümlü Online Deneme Sınavı
11.
Kazakça ve Kazaklar ile ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Eski Türkçede bulunan kelime içindeki ve kelime sonundaki -d-, -d seslerini -j-, -j sesine çevirir.
Soru Açıklaması
Kazakça diğer Tüm ölçümlü Türk lehçeleri gibi EskiTürk- çede bulunan kelime içindeki ve kelime sonundaki -d- ve -d seslerini -j-, -j sesine değil, -y-,-y sesine çevirir.

Cevap B
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.